De website Literatuurgeschiedenis.org biedt kennis, verdieping en inspiratie voor leraren en leerlingen in Nederland en Vlaanderen. De site is specifiek ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Nederlandse voortgezet onderwijs en de derde graad van het Vlaamse secundair onderwijs en wordt ook gebruikt door (eerstejaars) studenten, andere belangstellenden in het Nederlandse taalgebied en door mensen in de internationale neerlandistiek.

2020-2024

De website is in 2020 gemaakt als project van de KB en de Taalunie. De teksten van de oude website literatuurgeschiedenis.nl zijn toen gecontroleerd en aangevuld door inhoudelijk deskundigen, verenigd in tijdvakredactiegroepen. Daarnaast heeft de site een fris nieuw jasje gekregen en is de functionaliteit van de website verbeterd. Artikelen over de vernieuwde website verschenen in Neerlandia (PDF), Levende Talen magazine (PDF), Fons (PDF) en op de website van de Internationale Vereniging voorNeerlandistiek.

In de periode 2021-2026 wordt de website verder uitgebreid en verbeterd dankzij subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Logo Nederlands letterenfonds - Dutch foundation for literatureDe site wordt doorlopend aangevuld met nieuwe pagina's over uiteenlopende onderwerpen en schrijvers, met meer verwijzingen naar o.a. DBNL en Lezen voor de Lijst en Beeld en Geluid op school, audiobestanden van voorgelezen literaire citaten en relevante podcasts en video's (o.a. De literaire canon, Vondel was een vrouw, MOOC, SchoolTV, Vlogboek) en verwijzingen naar relevant lesmateriaal op andere platformen, zoals Litlab, KlasCement en Schatkamer van Nederland.

Literatuurgeschiedenis.org ondersteunt diverse initiatieven op het gebied van literatuur en educatie, waaronder FixditKlassiekers in de Klas en Bulkboek Online.

Nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief die twee keer per jaar verstuurd wordt. Je kunt hier de vorige mailings lezen:

Jaarverslagen

Coördinatie, beheer en webredactie

Karin Vingerhoets (dienstcoördinator KB), Fiona van Koot (adviseur Taalunie en hoofdredacteur), Marcel Rijs (functioneel beheerder en webredacteur) en Ellen van Oers (webredacteur).


Redactiegroepen

Middeleeuwen

Remco Sleiderink (trekker) en Roos in 't Velt (redactie-assistent). Met dank aan de studenten voor hun inbreng.

16e eeuw

Bram Caers (trekker), Renske Hoff en Bas Jongenelen

17e eeuw 

Marrigje Paijmans (trekker) en Caroline Baetens, Arjan van Dalfsen, Johanna Ferket en Tycho Maas 

18e eeuw

Lieke van Deinsen en Feike Dietz (trekkers), Ineke van Gelder, Inger Leemans, Ton van Kalmthout, Tom Verschaffel en Marleen de Vries

19e eeuw

Janneke Weijermars (trekker) 

20e en 21e eeuw

Yra van Dijk (trekker), Marie-José Klaver, Thalia Ostendorf en Alexa Stoicescu

Jeugdliteratuur

Karin Vingerhoets (trekker a.i.)

Caraïbische & Surinaamse literatuur

Michiel van Kempen (trekker), Wim Rutgers

Gender en identiteit

Yra van Dijk en Feike Dietz (trekkers)

Didactiek

Erwin Mantingh (trekker)

 


Adviescommissie

 • Jacqueline Bel, hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde, Multatuli Leerstoel, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Lars Bernaerts, hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Gent
 • Dirk De Geest, hoogleraar literatuurwetenschap en Nederlandse Letterkunde, Katholieke Universiteit Leuven, namens KANTL
 • Linde De Potter, conservator moderne drukken & coördinator onderzoek, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
 • Frederik De Ridder, leraar Nederlands College Melle, medewerker onderwijs Meemoo Vlaams instituut voor het archief
 • Jeroen Dera, vakdidacticus, universitair docent Nederlandse Letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Jerry Dewnarain, docent Moderne Letteren, Instituut voor de Opleiding van Leraren, Paramaribo, recensent dagblad de Ware Tijd Literair
 • Yra van Dijk, hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden, Schrijverscollectief Fix Dit
 • Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar Caribische letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 • Inger Leemans, hoogleraar Cultuurgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam, hoofdonderzoeker NL-Lab KNAW Humanities Cluster
 • Erwin Mantingh, lerarenopleider en vakdidacticus, mediëvist, Universiteit Utrecht
 • Lut Missinne, hoogleraar moderne Nederlandse literatuur, Universiteit Münster, namens KANTL
 • Miriam Piters, leraar Nederlands en conrector, Montessori Lyceum Rotterdam, jury Boekenbon Literatuurprijs
 • Els Stronks, hoogleraar vroegmoderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Utrecht
 • Peter Van Damme, leraar Nederlands, Praktijklector vakdidactiek Nederlands, Katholieke Universiteit Leuven

Didactiek en educatie

In 2020 heeft een werkgroep van twee academische neerlandici (Jacqueline Bel, Lars Bernaerts), twee docenten (Frederik De Ridder en Miriam Piters) en een vakdidactidus (Erwin Mantingh) een lessenserie gemaakt rond het thema 'Oorlog en verzet', volgens het kruispuntenmodel zoals dat ontwikkeld is in de academische neerlandistiek, als pilot voor didactische vernieuwing van literatuurgeschiedenisonderwijs.

In 2022 zijn twee thematische lessenseries opgeleverd, gemaakt door docenten Nederlands in een docentontwikkelteam (DOT) onder begeleiding van Sander Bax en Erwin Mantingh: Een reis door het Apenland: maatschappijkritiek en dierenverhalen door Marian te Lindert en Kai Spall en De reis van de lege flessen: postkolonialisme, discriminatie en racisme door Roos Joosten. In 2023 werd een lessenserie rond Sara Burgerhart toegevoegd: coming of age in de 18e eeuw, deze is gemaakt door Joke Brasser, Yra van Dijk en Marie-José Klaver. En de lessenserie Michaël Slory: op zoek naar een Surinaamse identiteit, deze is ontwikkeld onder begeleiding van het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Paramaribo. 

Naast de lessenseries biedt Literatuurgeschiedenis ook animatiefilmpjes en lesbrieven aan. De website heeft in 2022 'Klassiekers in de Klas' ondersteund bij het maken van animatiefilmpjes en lesbrieven over literaire klassiekers. In 2023 en 2024 worden lesbrieven gemaakt bij podcasts van FixDit. Op de pagina Lesmateriaal vind je alle lessenseries, lesbrieven en animaties bij elkaar.

Design en gebruikerstests

Carlien Keilholtz (GraVoCo) heeft de gebruikerstests uitgevoerd die nodig waren in voorbereiding op het vernieuwen van de website en ze heeft het design van de vernieuwde website ontworpen. Verder zorgt zij voor de vormgeving van de lessenseries, de infographics van de jaarverslagen en promotiemateriaal zoals flyers.

Met dank aan

We zijn alle schrijvers van pagina's en voorlezers van tekstfragmenten dankbaar voor hun bijdragen, hun namen staan genoemd bij de desbetreffende bijdragen. Ook de volgende mensen zijn we dankbaar voor hun hulp bij het verbeteren en vollediger maken van deze website: Ulrike Burki, Channa Hoogervorst, Hugo Louter, Adam Koopmans en Martijn Nicolaas. Voor het tijdvak Middeleeuwen danken we de derdejaars studenten van Remco Sleiderink van Universiteit Antwerpen uit de collegejaren 2019-2020 en 2020-2021. 

Auteursrecht

Men kan zich met eventuele vragen met betrekking tot gebruik, hergebruik en rechten richten tot de redactie. De redactie spant zich in om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal, geluid en teksten schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of hun rechtsopvolgers niet kan worden achterhaald. We verzoeken een ieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op via deze website gepubliceerd materiaal, zich onverwijld te melden.

© Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Vragen en opmerkingen kun je sturen naar: redactie@literatuurgeschiedenis.org

Historie

Literatuurgeschiedenis.nl is ontstaan op initiatief van Frits van Oostrom en Hubert Slings. Vanaf 2002 is de site ontwikkeld als project van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, in samenwerking met auteursteams aan de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

Het onderdeel middeleeuwen in Literatuurgeschiedenis.nl (online gegaan op 14 maart 2002) was een gezamenlijk project van het toenmalige onderzoeksprogramma Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), en werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

In 2008 is de site is uitgebreid met drie nieuwe perioden: de Gouden Eeuw, de Achttiende Eeuw en de Negentiende Eeuw. In 2009 is de literatuur vanaf 1900 toegevoegd. De vernieuwing van de site door de DBNL en de uitbreiding met informatie over de gehele Nederlandse literatuurgeschiedenis (online sinds zomer 2009) is financieel mogelijk gemaakt door de Gratama Stichting, het Leids Universiteitsfonds, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds.

Projectleiding

Cees Klapwijk

Hoofdredactie

Hubert Slings, René van Stipriaan

Bureauredactie

Inge Hofsink, Michel de Gruijter

Redactieteams per periode

Middeleeuwen: Hubert Slings (hoofdredactie), Wim van Anrooij, Johan Oosterman, Frits van Oostrom, Wybren Scheepsma, Remco Sleiderink, Ernst-Jan Munnik (redactie-assistent)

Zestiende/Zeventiende eeuw: Lia van Gemert (hoofdredactie), Arie Jan Gelderblom, Els Stronks, Femke Essink    
m.m.v. Jan Bloemendal, Enny de Bruijn, Nina Geerdink, Corry Kammeraat-van der Laarse, Hubert Meeus, Frans Mensonides, Nelleke Moser, Timothy De Paepe, Marc Van Vaeck, Janneke Westerink

Achttiende eeuw: Marleen de Vries (hoofdredactie), André Hanou

Negentiende eeuw: Marita Mathijsen (hoofdredactie), Marnix Beyen, Karin Hoogeland, Lotte Jensen, Beyke Maas, Francien Petiet, Saskia Pieterse, Jan Rock

Twintigste/Eenentwintigste eeuw: Thomas Vaessens (hoofdredactie), Yra van Dijk    
m.m.v. Klaus Beekman, Harry Bekkering, Esther ten Dolle, Gaston Franssen, Johan Goossens, Kim Gorus, Marco Goud, Koen Hilberdink, Ena Janssen, Michiel van Kempen, Kyra de Kruif, Henriëtte Louwerse, Bertram Mourits, Edwin Praat, Gerard Raat, Jan Rock, Mathijs Sanders, Johan Sonnenschein, Albert Verbeek, Sven Vitse, Gerard de Vriend, Gerard Zeegers.

Technische realisatie

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren i.s.m. AB_C Media (Utrecht) en Info.nl (Amsterdam)

Met dank aan

Anne Margreet As-Vijvers, Marinus van den Berg, Ingrid Biesheuvel, Charlotte Boschma, Lia ten Brink, Herman Brinkman, Sabrina Corbellini, Karina van Dalen-Oskam, Joost van Driel, Karin Eggink, het Egidiuskwartet, Albert van Es, Veerle Fraeters, Coen van der Geest,  Wim Gerritsen, Corrie de Haan, Jan Hadders, Raymond Harper, Dini Hogenelst, Joop van der Horst, Erwin Huizenga, Jef Jacobs, Ludo Jongen, Bas Jongenelen, Nolanda Klunder, Koninklijke Bibliotheek & Fotodienst in Den Haag, Erik Kwakkel, Theo van Lint, Paul van Meenen, Hans van Mourik, Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag, Joke Pen, Reyd, Geleijnse en Van Tol, Gert Slings, Marie Christine van der Sman, Aletta Smits (ICLON), John Verbeek, Marja Verstelle, Pieter Waalewijn, Geert Warnar, Frank Willaert, Bert Ydema, Ivo Zandhuis.