De website Literatuurgeschiedenis.org biedt kennis, verdieping en inspiratie voor leraren en leerlingen in Nederland en Vlaanderen. De site is specifiek ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Nederlandse voortgezet onderwijs en de derde graad van het Vlaamse secundair onderwijs en wordt ook gebruikt door (eerstejaars) studenten en andere belangstellenden in het Nederlandse taalgebied.

De vernieuwing is in 2020 uitgevoerd als project van de KB en de Taalunie. De teksten van de oude website literatuurgeschiedenis.nl zijn gecontroleerd en aangevuld door inhoudelijk deskundigen, verenigd in redactiegroepen. In 2021 wordt de website aangevuld met nieuwe pagina's en meer verwijzingen (naar o.a. DBNL, Lezen voor de Lijst en Bulkboek Online). Ook worden audiobestanden van voorgelezen literaire citaten en relevante podcasts en video's toegevoegd (o.a. De literaire canon, Vondel was een vrouw, MOOC, SchoolTV, Vlogboek).

De Hoofdstukkenpagina's op deze website bevatten vragen en opdrachten. Docenten/leraren kunnen een antwoordmodel opvragen bij de redactie. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief die twee keer per jaar verstuurd wordt.

Logo Nederlands letterenfonds - Dutch foundation for literatureLiteratuurgeschiedenis.org kan vanaf 2021 verder worden uitgebreid en verbeterd dankzij een vierjarige subsidie van het Nederlands Letterenfonds.


Artikelen over de vernieuwing van Literatuurgeschiedenis verschenen in Neerlandia (PDF), Levende Talen magazine (PDF) en Fons (PDF).


Coördinatie, beheer en eindredactie

Karin Vingerhoets (dienstcoördinator), Marcel Rijs (functioneel beheerder), Erik Geleijns, Rosaly Klaver, Martijn Nicolaas en Anna Rademakers (eindredacteurs). 


Redactiegroepen

Middeleeuwen en 16e eeuw

Remco Sleiderink (trekker), met dank aan de derdejaars studenten Universiteit Antwerpen 2019-2020 en 2020-2021 voor hun inbreng: Ann Maes, Anna Janssens, Bert Hoewerckx, Caroline Vandyck, Dagmar Delmouzée, Dorien Vangramberen, Eline de Jong, Elise De Kimpe, Elise van Bockland, Emilie Roland, Emmeline Henderickx, Evelien Vandecraen, Inne Ysebaert, Iris Verhoeven, Jana Slaets, Jo De bruyn, Joshua De Meester, Jens Dewulf, Luka De Kinder, Marieke Verhaegen, Marijke Beersmans, Marilien De Raedt, Matthias Saeys, Nathan Borms, Olivia Frederix, Rebecca van de Kar, Robbe De Witte, Sarah Lallemand, Sarah Schroyens, Selien Vermeiren, Seppe Bossuyt, Sofie Verbeeck, Tine Van Elzen, Wout Bammens Xanthe De Backer en Yasmine Bouziane.

17e eeuw 
Els Stronks (trekker), Jan Bloemendal, Jeroen Jansen, Hubert Meeus en Marrigje Paijmans

18e eeuw
Inger Leemans (trekker), Lieke van Deinsen, Feike Dietz, Ineke van Gelder, Ton van Kalmthout, Tom Verschaffel en Marleen de Vries

19e eeuw
Petra Boudewijn (trekker), Rick Honings, Lotte Jensen en Fons Meijer

20e/21e eeuw
Yra van Dijk (trekker), Lars Bernaerts, Jacqueline Bel, Carl De Strycker, Lieselot De Taeye, Michiel van Kempen, Maxime Van Steen en Ruben Vanden Berghe

Jeugdliteratuur
Helma van Lierop (trekker), Anouk van der Pas, Michelle van Daalhoff en Ine Muys 

Adviescommissie

 • Yra van Dijk, hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden, Schrijverscollectief Fix Dit
 • Jacqueline Bel, hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde, Multatuli Leerstoel, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Lars Bernaerts, hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Gent
 • Dirk De Geest, hoogleraar literatuurwetenschap en Nederlandse Letterkunde, Katholieke Universiteit Leuven, namens KANTL
 • Frederik De Ridder, leraar Nederlands College Melle, medewerker onderwijs Meemoo Vlaams instituut voor het archief
 • Jeroen Dera, vakdidacticus, universitair docent Nederlandse Letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Jerry Dewnarain, docent Moderne Letteren, Instituut voor de Opleiding van Leraren, Paramaribo, recensent dagblad de Ware Tijd Literair
 • Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar Caribische letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 • Inger Leemans, hoogleraar Cultuurgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam, hoofdonderzoeker NL-Lab KNAW Humanities Cluster
 • Erwin Mantingh, lerarenopleider en vakdidacticus, mediëvist, Universiteit Utrecht
 • Lut Missinne, hoogleraar moderne Nederlandse literatuur, Universiteit Münster, namens KANTL
 • Miriam Piters, leraar Nederlands en conrector, Montessori Lyceum Rotterdam, jury Boekenbon Literatuurprijs
 • Els Stronks, hoogleraar vroegmoderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Utrecht
 • Peter Van Damme, leraar Nederlands, Praktijklector vakdidactiek Nederlands, Katholieke Universiteit Leuven


Design en gebruikerstests

Carlien Keilholtz (GraVoCo)


Pilotwerkgroep educatie

Een werkgroep van twee academische neerlandici, twee docenten en een vakdidactidus heeft een lessenserie rond één thema ('oorlog en verzet') gemaakt, volgens het kruispuntenmodel zoals dat ontwikkeld is in de academische neerlandistiek, als pilot voor didactische vernieuwing van literatuurgeschiedenisonderwijs. De werkgroep wordt gevormd door Jacqueline Bel, Lars Bernaerts, Frederik De Ridder, Erwin Mantingh en Miriam Piters.

Met dank aan

We zijn de volgende mensen dankbaar voor hun adviezen en hulp bij (de vernieuwing van) de website: Kevin Absillis, Sander Bax, Marieke van Delft, Jasperina Furman, Erik Geleijns, Channa Hoogervorst, Anna Rademakers, Koen Rymenants, Hubert Slings, Reinder Storm, Frank Willaert en Theo Witte.

Auteursrecht

Men kan zich met eventuele vragen met betrekking tot gebruik, hergebruik en rechten richten tot de redactie. De redactie spant zich in om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal, geluid en teksten schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of hun rechtsopvolgers niet kan worden achterhaald. We verzoeken een ieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op via deze website gepubliceerd materiaal, zich onverwijld te melden.

© Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Vragen en opmerkingen kun je sturen naar: redactie@literatuurgeschiedenis.org

Historie

Literatuurgeschiedenis.nl is ontstaan op initiatief van Frits van Oostrom en Hubert Slings. Vanaf 2002 is de site ontwikkeld als project van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, in samenwerking met auteursteams aan de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

Het onderdeel middeleeuwen in Literatuurgeschiedenis.nl (online gegaan op 14 maart 2002) was een gezamenlijk project van het toenmalige onderzoeksprogramma Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), en werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

In 2008 is de site is uitgebreid met drie nieuwe perioden: de Gouden Eeuw, de Achttiende Eeuw en de Negentiende Eeuw. In 2009 is de literatuur vanaf 1900 toegevoegd. De vernieuwing van de site door de DBNL en de uitbreiding met informatie over de gehele Nederlandse literatuurgeschiedenis (online sinds zomer 2009) is financieel mogelijk gemaakt door de Gratama Stichting, het Leids Universiteitsfonds, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds.

Projectleiding

Cees Klapwijk

Hoofdredactie

Hubert Slings, René van Stipriaan

Bureauredactie

Inge Hofsink, Michel de Gruijter

Redactieteams per periode

Middeleeuwen: Hubert Slings (hoofdredactie), Wim van Anrooij, Johan Oosterman, Frits van Oostrom, Wybren Scheepsma, Remco Sleiderink, Ernst-Jan Munnik (redactie-assistent)

Zestiende/Zeventiend eeuw: Lia van Gemert (hoofdredactie), Arie Jan Gelderblom, Els Stronks, Femke Essink
m.m.v. Jan Bloemendal, Enny de Bruijn, Nina Geerdink, Corry Kammeraat-van der Laarse, Hubert Meeus, Frans Mensonides, Nelleke Moser, Timothy De Paepe, Marc Van Vaeck, Janneke Westerink

Achttiende eeuw: Marleen de Vries (hoofdredactie), André Hanou

Negentiende eeuw: Marita Mathijsen (hoofdredactie), Marnix Beyen, Karin Hoogeland, Lotte Jensen, Beyke Maas, Francien Petiet, Saskia Pieterse, Jan Rock

Twintigste/Eenentwintigste eeuw: Thomas Vaessens (hoofdredactie), Yra van Dijk
m.m.v. Klaus Beekman, Harry Bekkering, Esther ten Dolle, Gaston Franssen, Johan Goossens, Kim Gorus, Marco Goud, Koen Hilberdink, Ena Janssen, Michiel van Kempen, Kyra de Kruif, Henriëtte Louwerse, Bertram Mourits, Edwin Praat, Gerard Raat, Jan Rock, Mathijs Sanders, Johan Sonnenschein, Albert Verbeek, Sven Vitse, Gerard de Vriend, Gerard Zeegers.

Technische realisatie

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren i.s.m. AB_C Media (Utrecht) en Info.nl (Amsterdam)

Met dank aan

Anne Margreet As-Vijvers, Marinus van den Berg, Ingrid Biesheuvel, Charlotte Boschma, Lia ten Brink, Herman Brinkman, Sabrina Corbellini, Karina van Dalen-Oskam, Joost van Driel, Karin Eggink, het Egidiuskwartet, Albert van Es, Veerle Fraeters, Coen van der Geest,  Wim Gerritsen, Corrie de Haan, Jan Hadders, Raymond Harper, Dini Hogenelst, Joop van der Horst, Erwin Huizenga, Jef Jacobs, Ludo Jongen, Bas Jongenelen, Nolanda Klunder, Koninklijke Bibliotheek & Fotodienst in Den Haag, Erik Kwakkel, Theo van Lint, Paul van Meenen, Hans van Mourik, Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag, Joke Pen, Reyd, Geleijnse en Van Tol, Gert Slings, Marie Christine van der Sman, Aletta Smits (ICLON), John Verbeek, Marja Verstelle, Pieter Waalewijn, Geert Warnar, Frank Willaert, Bert Ydema, Ivo Zandhuis.