Privacyverklaring

Versie 03-10-2023

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de Koninklijke Bibliotheek (KB) omgaat met uw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het aanbieden van onze website www.literatuurgeschiedenis.org. We hechten veel waarde aan privacy en we zullen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen.

1. Wat is www.literatuurgeschiedenis.org?

www.literatuurgeschiedenis.org is een website met teksten over de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur van middeleeuwen tot nu. De teksten gaan over bijvoorbeeld Nederlandse en Vlaamse schrijvers en dichters, literaire werken, ontwikkelingen in de literatuur, literaire stromingen en thema’s die zich uitstrekken over grenzen van tijdvakken heen. De teksten zijn en worden geschreven door en in overleg met letterkundige neerlandici, vakdidactici, leraren en leerlingen uit Nederland en Vlaanderen. De website is gratis toegankelijk en biedt kennis, verdieping en inspiratie voor docenten en leerlingen en iedereen die interesse heeft in literatuurgeschiedenis.
De website www.literatuurgeschiedenis.org wordt beheerd en onderhouden door de KB. De KB is daarmee de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van persoonsgegevens op of via de website www.Literatuurgeschiedenis.org. De KB is gevestigd in (2595 BE) Den Haag op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Het KvK-nummer van de KB is 27377634.

2. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing als u gebruik maakt van de website en diensten van www.literatuurgeschiedenis.org, als u contact met ons opneemt of als u vermeld staat als auteur van primaire of secundaire literatuur in de content op deze website en als u een bijdrage levert aan de nieuwsbrief van www.literatuurgeschiedenis.org.

3. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief: e-mailadres;
 • Als u contact met ons opneemt: de gegevens die u daarbij aan ons verstrekt;
 • Als u een bijdrage levert aan de website of nieuwsbrief van www.literatuurgeschiedenis.org: uw naam, tenzij u daar bezwaar tegen maakt;
 • Namen van auteurs van primaire of secundaire literatuur in de content op deze website;
 • Verkeersgegevens, zoals IP-adres, die we verzamelen bij het gebruik van de website.

Hoe komt de KB aan uw persoonsgegevens?
De KB kan uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief of als u contact met ons opneemt.

4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens:

 • Om de nieuwsbrief van www.literatuurgeschiedenis.org aan u te versturen;
 • Om op uw vragen of klachten te reageren;
 • Om u als auteur te vermelden als u bijdrage levert aan de content op deze website of als uw literaire werk wordt genoemd of besproken op deze website;
 • Om uw bijdrage aan de nieuwsbrief van www.literatuurgeschiedenis.org te vermelden;
 • Om het gebruiksgemak en de kwaliteit van de website te verbeteren (zie hierna voor meer informatie);
 • Om te voldoen aan op KB rustende wet- en regelgeving.

Hierna volgt meer informatie over een aantal specifieke doeleinden.

Registratie auteursrechten
Wanneer u als rechthebbende van teksten en/of afbeeldingen aan www.literatuurgeschiedenis.org een bijdrage levert, bewaren wij uw naam en contactgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw toestemming tot online beschikbaarstelling op www.iteratuurgeschiedenis.org te administreren.

Verbeteren van gebruiksgemak en kwaliteit van de website
Om het gebruik te meten van www.literatuurgeschiedenis.org gebruiken wij het statistiekenprogramma Matomo. Daarmee analyseren wij hoe vaak de website wordt bezocht, wat de herkomst is van onze websitebezoekers en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij zorgen ervoor dat de herleidbaarheid van bezoekers van de website zo veel mogelijk beperkt is. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in Matomo de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van het IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat we de logfiles met afgeschermde IP-adressen in Matomo opslaan. De logfiles bewaren we 90 dagen op onze webserver, zodat ze beschikbaar zijn voor Matomo. Wanneer de browser is ingesteld om niet gevolgd te worden zal Matomo geen data verzamelen van het bezoek.

5. Grondslagen

We verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming (bijv. om u de nieuwsbrief te sturen), voor de vervulling van onze publieke taak (algemeen belang) of voor een van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op ieder moment intrekken door de link te gebruiken die onderaan de nieuwsbrief wordt vermeld. Ook kunt u zich op ieder moment uitschrijven van de nieuwsbrief door contact met ons op te nemen via redactie@literatuurgeschiedenis.org. U ontvangt dan niet langer de nieuwsbrief. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor het algemeen belang of een van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, treffen we redelijke waarborgen voor een zorgvuldig gebruik van uw gegevens. Een voorbeeld van een verwerking voor het algemeen belang of een van onze gerechtvaardigde belangen is het weergeven van namen van auteurs van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis. Voor meer informatie over deze belangen, zie de hiervoor omschreven doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken en verzamelen.

6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De KB heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens voorkomen in de teksten van www.literatuurgeschiedenis.org (bijvoorbeeld bronverwijzingen of het colofon), dan zijn deze toegankelijk voor iedereen die de website raadpleegt.

Bij de levering van onze diensten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zoals onze hostingprovider en e-mailserviceprovider). Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot een aantal van uw gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw gegevens en te handelen volgens onze instructies.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

7. Beveiliging en bewaartermijn

De KB draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd, zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

8. Inzage, correctie, bezwaar, verwijdering en dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of een deel van uw persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens (zoals het ontvangen van de nieuwsbrief) heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben uw persoonsgegevens te verwerken.

Voor uitoefening van uw rechten kunt u gebruik maken van de modelbrieven op deze pagina: www.kb.nl/avginzage. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te controleren.

We willen u erop wijzen dat we verzoeken tot verwijdering uit de teksten op www.literatuurgeschiedenis.org niet in behandeling kunnen nemen. De privacywetgeving bevat een uitzondering waardoor het recht om verwijdering van gegevens te verzoeken niet geldt voor de verwerkingen door o.a. bibliotheken, zoals de Koninklijke Bibliotheek, voor literaire en/of journalistieke doelen. Daaronder vallen ook de teksten over de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur van middeleeuwen tot nu op deze website. Dat betekent dat we wettelijk gezien niet hoeven te voldoen aan een dergelijk verwijderverzoek. Wel is het mogelijk om uw persoonsgegevens minder vindbaar te laten maken. Het gaat hier om het recht om vergeten te worden in zoekresultaten van zoekmachines (“vergeetrecht”). Een dergelijk verzoek kunt u bij Google indienen. Google kan ervoor zorgen dat haar zoekmachine geen resultaten meer toont naar informatie waarin uw persoonsgegevens voorkomen. Een formulier daarvoor treft u hier aan. Of uw verzoek zal slagen, is niet op voorhand te zeggen; de toetsing wordt uitgevoerd door Google op basis van criteria die door het Europees Hof van Justitie zijn vastgesteld. De KB heeft hier geen enkele invloed op en kan ook niet voor u bemiddelen bij Google.

9. Wijzigingen

De KB kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 03-10-2023.

10. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen uw privacy serieus. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice via: klantenservice@kb.nl. U kunt ook een e-mail sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de KB via: fg@kb.nl.

Wij hopen dat wij al uw vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.