Fragment 5: Fragment uit de keuren van Gent

13de-eeuwse stedelijke bepalingen omtrent wat wel en wat niet mag, en hoe hoog de boetes zijn op overtredingen. Bepaling 12 bijvoorbeeld zegt dat wie ‘lachter seget’ oftewel kwaadspreekt, als hij door twee schepenen daarvan beticht wordt, dat hij vijf schellingen moet geven aan het slachtoffer (‘wief scelge’) en bovendien twaalf penningen (‘tualef penghe’) aan de rechter.

8. Die enen banlinc uan mesdade uan sestech ponden herberghet bi sinen wille / werd his bedreghen bi warheden uan scepnen / hi es in demesdaet uan sestech ponden.
9. Die yemene slaet met sprinkele of met staue. bedraghene scepnen, hi es in demesdaet uan tien ponden. uan den welken de graue sal hebben wp pont. de borchgraue én pont. ter stade boef én pont. den ghenen die slegen es / drie pont.
10. Die metter palmen of metter uust yemene heuet gheslegen of gerocken bi den hare / wert his bedregen, hi es in demesdaet uan drien ponden. van den welken de graue sal hebben dertich scelge. de borchgraue tien scelge / ter stade boef wief wcelge. den ghenen die geslegen e[s] wief(tine) scelge.
11. Die yemen trecht bi den hare toter erden. od dore doe mose. of hef getorden met den uoeten / hi es in demesdaet uan tualften haluen ponden. van den welken de grauen sal hebben tien pont. de borchgraue tien scelge. ter stade boef wief scelghe. den ghenen die gerocken es wieftien scelge.
12. Die yemene lachter seget / wert his bedreghen bi orcontscepen uan túen scepenen, den ghenen dien hi den lachter heuet gheseit / wief scelge, den rechtre tualef penghe.