Fragment 10: Beatrijs van Nazareth

Beatrijs van Nazareth was een vrome non die haar manier van geloven probeert uit te leggen, opdat ook anderen de weg naar God zouden vinden. De bedoelde ‘minne’ in de eerste regel is de ‘minne Gods’, de liefde tot God.

Seuen manieren sijn van minnen die
comen vten hoegsten ende werken weder
[5] ten ouersten.
Die ierste es ene begerte die
comt werkende uter minnen. Si moet lange
regneren int herte, eer si al die weder-
sake wale mach verdriuen, ende si moet met
[10] crachte ende met behendicheiden werken ende
vromelike toe nemen in dit wesen. Dese
maniere es ene begerte die sekerlike compt
vter minnen; dat es, dattie goede siele die
getrouwelike wilt volgen ende gewaer-
[15] leke wilt minnen, datsi es getrect in
die begerte te vercringene ende te wesene
in die puerheit ende in die vriheit ende
in die edelheit, daer sie in ghemaket es
van haren sceppere na sijn beelde ende na
[20] sijn gelikenesse, dat hart es te minnene
ende te huedene.